سامانه فارغ التحصیلی (فراموشی رمز عبور)


پس از اتمام واحدها و نهایی شدن نمرات ،دانشجویانی که کلیه واحد های مصوب را گذرانده , جهت شروع فرایند تسویه حساب وارد سایت مؤسسه آموزش عالی روزبهان شده و از سامانه فارغ التحصیلی اقدام به این امر می نمایند.

1- مرحله اول ثبت و درج مشخصات دانشجو در سامانه توسط کارشناسان آموزش می باشد. (نام کاربری: شماره دانشجویی و رمز عبور: کد ملی)

2-مرحله دوم کارشناسان وضعیت پرونده فارغ التحصیل را بررسی و در صورت تکمیل بودن مدارک آموزشی، به مرحله تائید پرونده وارد می شوند. در غیر اینصورت مجددا به دانشجو برگشت داده و علت ارجاع در قسمت توضیحات اطلاع رسانی می شود.

3-مرحله سوم کارشناسان وضعیت فارغ التحصیلی دانشجو را بررسی کرده و در صورت اتمام واحدها و ثبت نهایی نمرات ، در صورت تائید، اطلاعات فارغ التحصیلی را وارد می کنند. در غیر اینصورت مجددا به دانشجو برگشت داده و علت ارجاع در قسمت توضیحات اطلاع رسانی می شود.

4-مرحله چهارم کارشناسان پس از امضا فرم فارغ التحصیلی درخواست مذکور را جهت تائید به مدیر آموزش ارسال می نمایند. در صورت تائید امضا خواهد شد و در غیر اینصورت مجددا به کارشناس مربوطه برگشت داده تا نقص آموزشی برطرف گردد.

5-مرحله پنجم درخواست فارغ التحصیلی پس از امضا مدیر آموزش جهت تائید و امضا به معاونت آموزشی مؤسسه ارسال می گردد.

6-مرحله ششم درخواست فارغ التحصیلی پس از امضا توسط معاون آموزشی، جهت تعیین تکلیف وضعیت مالی به واحد مالی ارسال می گردد که با تائید از سمت واحد مالی امضا شده و در غیر اینصورت مجددا به دانشجو برگشت داده و علت ارجاع در قسمت توضیحات اطلاع رسانی می شود.

7-مرحله هفتم تائید و امضا واحد پژوهش ، انفورماتیک و امور دانشجویی می باشد که در صورت تکمیل نبودن در این واحدها مجددا به دانشجو برگشت داده و علت ارجاع در قسمت توضیحات اطلاع رسانی می شود.

لازم به ذکر است در واحد امور دانشجویی فارغ التحصیلان بهره مند از وام دانشجویی باید 10درصد وام مربوطه را در پورتال صندوق رفاه دانشجویی واریز نماید و در آن صورت درخواست ایشان امضا خواهد شد. و پس از آن معافیت تحصیلی صادر و در سامانه جهت بهره مندی فارغ التحصیل بارگذاری می شود.

و در مرحله آخر ثبت در سامانه سجاد جهت صدور مدارک مربوط به فارغ التحصیل می باشد.


* در هر مرحله در لیست درخواستهای قبلی، در داشبورد، جزئیات گردش قابل مشاهده است.